कोव्हिड 19- बंदिस्त सभागृहे, मोकळ्या जागेत होणारे कार्यक्रम सुरु करण्यास मान्यता – सिंधुदुर्ग प्रभारी जिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड

0
82

सिंधुदुर्ग- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील दि. 11 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोव्हिड 19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बंदिस्त सभागृहे, मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 22 ऑक्टोंबर 2021 पासून नियंत्रित स्वरुपात सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बंदिस्त सभागृहे/ मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील निर्बंध शिथिल करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु करण्यास मान्यता देणारे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांनी दिले आहेत.

या आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी सिंधुदुर्ग तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण सिंधुदुर्ग यांना साथरोग अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आदेशान्वये प्राप्त अधिकारातून राज्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु करण्याकरीता खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे. कोव्हिड 19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट –अ मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून नियंत्रित स्वरुपात सुरु करता येतील. सर्व संबंधित बंदिस्त / मोकळ्या जागेत होणारे इतर कार्यक्रमाचे परिचालन, कोव्हिड -19 संदर्भातील केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या कोणत्याही निर्बंधाचा भंग होणार नाही, अशा पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधितां विरुध्द नियमानुसार संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून कारवाई करण्या येईल. कोव्हिड 19 विषाणूच्या प्रादुर्भावास प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने घोषित केलेल्या टाळेबंदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील बंधनकारक असणाऱ्या सूचना या प्रकरणीही लागू राहतील.

सदर आदेशाचे उल्लघंन करणारी व्यक्ती / आस्थापना शासनाने यापूर्वी लागू केल्यानुसार दंडात्मक कारवाईस तसेच भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188, 269, 270, 271 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 सह अन्य तरतुदीनुसार फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील.

परिशिष्ट –अ भाग- 1 बंदिस्त सभागृह – 1. सभागृहात प्रवेश देताना थर्मल टेस्टद्वारे प्रेक्षकांच्या शारिरिक तापमानाची चाचणी घेऊनच प्रवेश देणे ही सभागृह व्यवस्थापनाची / आयोजकांची जबाबदारी असेल. 2. बंदिस्त सभागृहाच्या एकूण क्षमेतेच्या 50 टक्के इतक्या मर्यादेपेक्षा प्रेक्षक संख्या जास्त असू नये. 3. बंदिस्त सभागृहातील व्यासपीठ व प्रेक्षकामध्ये शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक अंतर राखणे (किमान 6 फूट) आवश्यक राहील. 4. बैठक व्यवस्थेत सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक राहील. 5. बंदिस्त सभागृहातील सादरकर्त्या कलाकारांनी वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक राहील. 6. आरोग्य सेतू उपाययोजना (ॲप) सुसंगत साधनांवर स्थापित (installed) करुन दिवसभर सुरु ठेवावयाचे आहे. तसेच बालकलाकाराव्यतिरिक्त सर्व कलाकार / आयोजक व साह्यभूत कर्मचारी वर्गाचे संपूर्ण कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरण (दोन डोस व दुसऱ्या डोसन नंतर 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झालेला असणे आवश्यक असेल). बालकलाकरांची आरोग्य सेतू ॲपवरील आरोग्य स्थिती सुरक्षित असणे आवश्यक राहील. तसेच त्यांची आरोग्यदृष्ट्या वारंवार तपासणी होणे आवश्यक राहील. तसेच प्रेक्षकांचे कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरण झाले असणे अथवा आरोग्य सेतुवरील त्यांची आरोग्य स्थिती सुरक्षित अशी दर्शविलेली असणे आवश्यक राहील. 7. सभागृहातील सर्व परिसर/ खोल्या/प्रसाधन गृहे वेळोवेळी स्वच्छ करणेबाबत सभागृह व्यवस्थापनाने वेळापत्रक आखावे व प्रसाधन गृहांची वेळेवर स्वच्छता केल्याची खातरजमा करावी. तसेच वेळोवेळी निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. 8. बंदिस्त सभागृहात उपस्थित सर्वांनी मास्क लावणे आवश्यक राहील. 9. सभागृहातील कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व उपकरणांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे. 10. कार्यक्रमासाठीची सहाय्यक कामे त्या-त्या कामासाठी नेमून दिलेल्या व्यक्तीनीच करावीत. 11. कार्यक्रमांसाठी लागणारी साधन सामुग्री (संगीत व्यवस्था/ लॅपटॉप माईक/प्रकाश योजना इ.) जी कोण व्यक्ती हाताळणार असतील. त्यांनीच ती वापरावी याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. शक्यतो ज्याने त्याने स्वत:चीच साधन सामग्री वापरावी. 12. बंदिस्त सभागृहामध्ये रंगभूषाकाराची आवश्यकता असेल तर त्यांनी पीपीई कीट धारण करणे आवश्यक आहे. 13. बंदिस्त सभागृहात प्रवेश करतेवेळी गर्दी होणार नाही याची दक्षता आयोजकांनी घेणे आवश्यक आहे. यास्तव, सुरक्षित अंतराबाबतच्या मानकानुसार प्रवेशद्वारे व समुचित ठिकाणी जमिनीवर खुणा आखण्यात याव्यात. 14. कोणत्याही प्रेक्षकांना कलाकार कक्षात जाण्यास परवानगी नसेल. 15. परीवास्तुच्या प्रवेशाच्या व निर्गमनाच्या मार्गावर तसेच सामाईक क्षेत्रामध्ये हात स्वच्छ करण्यासाठी प्राधान्याने हाताच्या स्पर्शरहीत पध्दतीने घेता येणारे निर्जंतूक द्रव्य उपलब्ध ठेवावे. 16. श्वसननिषयक शिष्टाचाराचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. खोकताना/शिंकताना प्रत्येकाने स्वत:चे तोंड व नाक टीप कागदाने (टिश्यू पेपर)/ हात रुमालाने/कोपराने पूर्णपणे झाकून घेणे आणि वापरलेल्या टिप कागदाची (टिश्यू पेपर) योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. 17. सभागृहातील कार्यक्रम संपल्यानंतर सभागृहाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावी. 18. जनजागृतीचा भाग म्हणून सभागृहाच्या दर्शनी ठिकाणी कोव्हिड 19 संबंधातील प्रतिबंधात्मक उपाय योजनावरील भितीपत्रके/उभे फलक झळकाविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. 19.सभागृह वातानुकुलीन असेल अशा ठिकाणी तापमान 24 ते 30 अंश सेल्सियस या मर्यादेत असले पाहिजे. 20. खाद्य व पेय पदार्थाच्या क्षेत्रामध्ये शक्य असेल तेथे तेथे अनेक विक्री केंद्रे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. प्रत्येक विक्री केंद्रावर सुरक्षित अंतर राखण्यासाठी, जमिनीवर चिकटपट्ट्या (स्टीकर) वापरुन एक रांग पध्दतीचा अवलंब करावयाच्या आहे.

आयोजक व कार्यक्रमासाठी सहाय्य करणारे कमचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन तत्वे- 1. बंदिस्त सभागृहात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. 2. वयाने जेष्ठ कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी, ज्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी आहे असे कर्मचारी यांना ज्या ठिकाणी जास्त जनसंपर्क असलेल्या ठिकाणी कामासाठी नेमण्यात येवू नये व त्यांची अधिकची काळजी घेण्यात यावी. 3. कामाच्या ठिकाणी अधिक सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून सर्वांनी आरोग्य सेतू ॲपचा वापर करावा. 4. सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आरोग्याबाबत सजगता दाखवावी व आपल्या असणाऱ्या आजाराबाबत तात्काळ व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणावे

भाग 2 बंदिस्त सभागृहाव्यतिरिक्त मोकळ्या जागेत आयोजित होणारे कार्यक्रम

1. मोकळ्या जागेतील कार्यक्रमासाठी 6-6 फुटावर खुणा करुन त्यानुसार लोक बसण्याची / उभे राहण्याची व्यवस्था करावी. त्यानुसार प्रेक्षक बसतील/ उभे राहतील, याची संयोजकांनी दक्षता घ्यावी. सादरीकरण करणाऱ्या कलाकारापासून प्रेक्षक कमीत कमी 6 फुट अंतरावर असावेत. 2. कार्यक्रम / कला सादर होणाऱ्या ठिकाणी प्रेक्षकांना मास्क घालणे अनिवार्य राहील. 3. बाल कलाकारांव्यतिरिक्त सर्व कलाकार/ कर्मचारी यांचे संपूर्ण कोविड प्रतिबंधक लसीकरण (दोन डोस व दुसऱ्या डोस नंतर 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झालेला असणे आवश्यक असेल) झालेले असणे आवश्यक असेल. बाल कलाकरांची आरोग्य सेतू ॲप वरील आरोग्य स्थिती सुरक्षित असणे आवश्यक राहील. तसेच त्यांची आरोग्य दृष्ट्या वारंवार तपासणी होणे आवश्यक राहील. तसेच प्रेक्षकांचे कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरण झाले असणे अथवा आरोग्य सेतुवरील त्यांची आरोग्य स्थिती सुरक्षित अशी दर्शविलेली असणे आवश्यक राहील. 4. थुंकी उत्पन्न करणारे पदार्थ जसे की तंबाखूजन्य पदार्थ व पान हे बाळगण्यास मनाई राहील. 5. नशा आणणाऱ्या पदार्थाचे / द्रव्यांचे सेवन करुन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येत येणार नाही. 6. थर्मल गन, सॅनीटायझर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी असावेत व आयोजकांनी तपासणी करुनच प्रवेश द्यावा. 7. गर्दी नियंत्रणासाठी सुरक्षा व्यवस्था असावी. 8. मोकळे मैदान, रस्ता, खुले सभागृह, इ. ठिकाणी कार्यक्रम होणार असल्यास कार्यक्रम पाहण्यासाठी उभे राहणे अथवा बसने याकरिता र्माकिंग करावे. 9. ज्या ठिकाणी अनियंत्रित गर्दी आहे त्या ठिकाणी ध्वनी प्रदूषणविषयक नियम पाळून ध्वनीक्षेपकारुन सूचना द्यावात. 10. अनियंत्रित गर्दी व रस्त्यावरील कार्यक्रमाना स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेून परवानगी द्यावी. 11. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ / पेय विक्रीस बंदी राहील. 12. कार्यक्रम सादरीकरण करणेसाठी वापरण्यात येणारे नेपथ्य, प्रकाश व ध्वनी यंत्रणा, मंडप व मंडपाचे साहित्य, सजावट साहित्य यांचे निर्जतुकिकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील. 13. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ला अनुसरुन शक्य असेल तेथे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कोरोना पार्श्वभूमीवर घ्यावयाची काळजी याबाबत ध्वनीफित तसेच संबधित फलक लावावेत. 14. उपरोक्त बाबत राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून Break the Chain अंतर्गत वेळोवळी प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. 15. स्थानिक कोव्हिड-19 साथरोग परिस्थिती विचारात घेवून संबंधित शासकीय यंत्रणांशी विचारविनिमय करुन निर्बंधामध्ये वाढ होवू शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here